Дружествено право

Дружественото право е ядрото на всеки по-голям проект. Добрият избор на правната форма, чрез която да се развие определено бизнес начинание обикновено определя и респективно предотвратява голяма част от бъдещи затруднения, в това число и загуба на време и средства. В тази връзка, членовете на нашия екип предоставят пълна гама от услуги в тази област. Основната ни задача е да осигурим максимално плавно и балансирано стъпване на българския пазар за чуждестранните ни клиенти, както и оптимално развитие на местните ни такива.

Услугите ни в областта на дружественото право, включват:

  • - учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества с българско и чуждестранно участие;
  • - учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел;
  • - преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне на всички видове търговски дружества;
  • - промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;
  • - свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците;
  • - свикване и провеждане на общи събрания на облигационерите;
  • - консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества и стандартите за добро корпоративно управление;
  • - процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите;
  • - извършване на due diligence на местни дружества;