Семейно и наследствено право

Нашият екип има значителен опит в разрешаването и уреждането на всички видове отношения, свързани със семейното право, в това число уреждането на имуществени отношения между съпрузите, сключване на брачни договори, прекратяване на брака и уреждане на имуществени отношения между съпрузи след брака.

Екипът ни предлага и всички видове услуги, свързани с наследственоправни отношения и казуси.